Algemene Voorwaarden

INTRODUCTIE

Dit zijn de algemene voorwaarden van Éclaire Designs (hierna ook “ik, mij, mijn”), een eenmanszaak gevestigd in Doesburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85243493. Heb je vragen over mijn algemene voorwaarden, dan kan je op de volgende manieren contact met mij opnemen:
E-mail: desiree@eclairedesignstudio.com Telefoon: 0683960779
Schriftelijk: Blomenbrinck 39, 6983 HW, Doesburg

⇨ ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

b. Jij, je, jou(w): de (rechts)persoon die met Éclaire Designs een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;

c. Opdracht: de dienstverlening zoals die door partijen is overeengekomen;

d. Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post of e-mail;

e. Zakelijke opdrachtgever: de opdrachtgever die geen consument is.

f. Registry: een organisatie welke als leverancier voor éclaire designs domeinnamen uitgeeft ten behoeve van Opdrachtgever en een domeinnamenregister beheert. Bijvoorbeeld: SIDN (.nl), DNS Belgium (.be), EURid (.eu) en Verisign (.com).

g. Registrar: een organisatie die toestemming van een Registry heeft gekregen om direct in het domeinnamenregister domeinnamen te registreren of te wijzigen.

h. Extensie: het achtervoegsel (suffix) van een domeinnaam achter de eerste punt, zoals ‘.com’ in eclairedesignstudio.com.

i. Domeinnaamhouder: de houder van een domeinnaam volgens de Registry.

⇨ ARTIKEL 2 TOEPASSING / AANBOD

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Éclaire designs en op alle overeenkomsten tussen jou en mij. De toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden wordt door mij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. Deze voorwaarden kunnen door mij gewijzigd worden. Jij wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld (via de website of per e-mail). Ben jij een consument? Dan heb jij het recht om de bestaande overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden, indien er sprake is van een ingrijpende wijziging van mijn algemene voorwaarden.

2.3. Ik kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien jij had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving (“fout”) bevat.

2.4. Al mijn offertes zijn 14 kalenderdagen geldig na datum van verzending, tenzij er iets anders staat aangegeven. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.5. Artikelen 7:404 BW en 7:407, lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

⇨ ARTIKEL 3 HOE KOMT ONZE OVEREENKOMST TOT STAND?

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat ik van jou een schriftelijk akkoord op mijn aanbod / offerte heb ontvangen of indien ik uit jouw gedrag mag afleiden dat je instemt met mijn aanbod / offerte.

3.2. Nadat jij mijn aanbod / offerte hebt aanvaard, kan je niet zomaar zonder mijn schriftelijke toestemming de opdracht wijzigen. Indien jij aan mij hebt laten weten de opdracht te willen wijzigen, gaan we samen naar de mogelijkheden kijken. Ik ben echter nooit verplicht om een voorgestelde wijziging te accepteren.

3.3. Indien ik een datum voor oplevering (van bijvoorbeeld een digitaal bestand) heb aangegeven, geldt deze datum slechts als uitgangspunt. Ik kan de oplevering altijd uitstellen, indien zich er omstandigheden voordoen waardoor ik de deadline redelijkerwijs niet kan halen. Uiteraard zal ik je hiervan op de hoogte stellen.

⇨ ARTIKEL 4 WAT WIJ VAN ELKAAR MOGEN VERWACHTEN

4.1. Natuurlijk doe ik altijd mijn uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Ik kan jou echter nooit beloven dat er een bepaald (gewenst) resultaat wordt behaald. De opdracht wordt uitgevoerd in mijn eigen stijl en naar mijn eigen creatief inzicht.

4.2. Om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, heb ik op sommige momenten jouw onverdeelde aandacht en medewerking nodig. Zo kan het voorkomen dat ik informatie of materialen nodig heb of op andere wijze jouw medewerking kan gebruiken. Je dient in ieder geval: a) ervoor te zorgen dat alle content die jij aanlevert, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

4.3. Het kan voorkomen dat ik besluit om een derde partij in te schakelen. Natuurlijk ben ik hierin altijd zorgvuldig. Desondanks ben ik – bij de zakelijke opdrachtgever – niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden: artikel 6:76 BW is uitgesloten.

4.4. Ik heb geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte en / of opgeleverde materialen, back-ups en gegevens na beëindiging van de overeenkomst en ben niet aansprakelijk voor het verlies van bestanden. Voorbeeld: indien ik als onderdeel van de opdracht een digitaal bestand lever, dien je dit bestand zelf zorgvuldig te bewaren.

4.5. Indien jij besluit een derde partij in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht (zoals een copywriter, fotograaf of videograaf), dien je mij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Ik ben niet verantwoordelijk voor het handelen / nalaten van deze derde.

4.6. Ik lever geen bronbestanden, tenzij anders overeengekomen.

⇨ ARTIKEL 5 BETALEN

5.1. De vergoeding die jij dient te betalen, wordt vooraf overeengekomen. In principe betreft dit een vaste prijs (zoals een pakketprijs). Indien er geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Alle door mij genoemde bedragen zijn exclusief btw.

5.2. Ik stuur aan jou een (elektronische) factuur. Je stemt in met (elektronische) facturatie. Je dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te hebben betaald. Bestanden of producten worden door mij pas geleverd, nadat de factuur (volledig) door jou is voldaan, tenzij we andere afspraken hebben gemaakt.

5.3. Jij dient de factuur ook te betalen indien je geen gebruik wenst te maken van de gemaakte producten.

5.4. Ik kan jou om een vooruitbetaling vragen. Indien ik om een vooruitbetaling heb gevraagd, ga ik pas aan de slag op het moment dat ik deze heb ontvangen.

5.5. Indien je niet op tijd (of niet volledig) betaalt, zal ik je 1 keer een herinnering sturen en je nog een extra termijn van 14 dagen gunnen om aan jouw verplichtingen te voldoen. Indien je ook binnen deze termijn niet betaalt, verkeer je direct in verzuim. Ik mag dan o.a. vertragingsschade vorderen en de wettelijke rente. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor jouw rekening.

5.6. De zakelijke opdrachtgever dient de factuur te betalen zonder korting, verrekening of opschorting.

⇨ ARTIKEL 6 BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

6.1. De zakelijke opdrachtgever kan een overeenkomst niet (tussentijds) annuleren. Het kan voorkomen dat de consument de opdracht (tussentijds) wilt annuleren. De consument dient in ieder geval wel de door Éclaire Designs gemaakte uren en kosten (bijvoorbeeld kosten voor materialen, ingeschakelde derde e.d.) te vergoeden. Indien de consument een opdracht wilt annuleren zijn onderstaande bepalingen – mede – van toepassing.

6.2. Indien de consument – uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het project – aangeeft de opdracht te willen annuleren (waaronder het wijzigen van de datum wordt begrepen) heeft de consument 2 mogelijkheden: a) de datum van de opdracht te wijzigen in onderling overleg met mij. b) de opdracht te annuleren, behoudens het bepaalde in artikel 6.1.

6.3. Bij een annulering door een consument van een opdracht binnen 14 dagen maar tot 72 uur voor aanvang wordt 50% van de totale afgesproken vergoeding in rekening gebracht.

6.4. Bij een annulering door een consument van een opdracht binnen 72 uur wordt 80% van de totale kosten in rekening gebracht.

⇨ ARTIKEL 7 AUTEURSRECHT

7.1. Het auteursrecht op een grafisch product berust uitsluitend bij Désirée Kuster, van Éclaire Designs.

⇨ ARTIKEL 8 KLAGEN & AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Ik vind het natuurlijk belangrijk dat jij tevreden bent met mijn dienstverlening. Ik waardeer het als jij een klacht tijdig (tijdens het verloop van de opdracht) meldt, zodat ik direct naar een passende oplossing kan zoeken. Je dient een klacht in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na het einde van de overeenkomst door te geven via e-mail, daarna vervalt het recht op klagen.

8.2. Indien de zakelijke opdrachtgever een klacht indient (bijvoorbeeld over een factuur) betekent dit niet dat de zakelijke opdrachtgever zijn betaling mag uitstellen.

8.3. Ik probeer waar mogelijk direct en in ieder geval binnen 14 dagen te reageren op jouw klacht. Indien ik jouw klacht gegrond acht, probeer ik met een redelijke oplossing te komen.

8.4. Indien er iets verkeerd is gegaan en jij schade hebt geleden, is dit natuurlijk heel vervelend. In goed onderling overleg zullen we proberen naar een oplossing te zoeken. Desondanks is mijn aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze overeenkomst of anderszins, uitgesloten (voor zover er in dit artikel niet iets anders staat).

8.5. Mijn aansprakelijkheid is in ieder geval altijd beperkt tot directe schade. Indirecte schade (zoals reputatieschade, gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen e.d.) komt nooit voor mijn rekening.

8.6. Mijn volledige aansprakelijkheid is bovendien – altijd en overal – beperkt tot de (laatst toegezonden) factuur aan jou, met te allen tijde een maximum van EUR 1000,-.

8.7. De beperkingen m.b.t. mijn aansprakelijkheid (zoals opgenomen in deze voorwaarden) vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn kant.

8.8. Iedere vordering verjaart jegens Éclaire Designs binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.

⇨ ARTIKEL 9 STORE

9.1. De Store is de webwinkel van Éclaire Designs waar digitale producten (zoals e-books, online cursussen, templates en grafische producten) op afstand door jou kunnen worden aangeschaft.

9.2. Jij – als consument – doet uitdrukkelijk afstand van jouw recht m.b.t. digitale producten (digitale inhoud, niet verstrekt op een gegevensdrager) op ontbinding (“herroepingsrecht”). Op het moment dat jij bijvoorbeeld via mijn Store een e-book hebt gedownload, kan je de overeenkomst niet meer annuleren of wijzigen.

9.3. Indien je – als consument – de overeenkomst wilt ontbinden, kan je een ondubbelzinnige verklaring sturen naar desiree@eclairedesignstudio.com.

9.4. Indien jij een online cursus via de Store hebt aangeschaft, krijg je tenminste 1 maand na jouw inschrijving toegang tot de cursus. Ik mag de (inhoud van) de cursus op elk moment wijzigen, dan wel aanvullen en het kan soms voorkomen dat de cursus (tijdelijk) buiten gebruik is omdat er, bijvoorbeeld, onderhoud wordt verricht. Dit betekent echter niet dat jij recht hebt op een schadevergoeding of terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

9.5. Je kan een klacht of geschil over een product dat je via mijn Store hebt aangeschaft, voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL).

⇨ ARTIKEL 11 HOSTING EN AANVERWANTE DIENSTEN

11.1 Indien de opdracht (mede) strekt tot het opslaan en/of doorgifte van door jouw aangeleverde materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

11.2 Je zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Éclaire Designs die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

11.3 Ik hanteer een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen wanneer er naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar mijn oordeel is gerechtvaardigd, is Éclaire Designs gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Éclaire Designs in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van jou te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Ik zal jou informeren over het verloop van deze procedure.

11.4 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, voel ik mij verplicht hier aangiften van te doen. Hierbij ben ik gemachtigd alle relevante informatie over jou en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties mij verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

11.5 Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door jouw aangeboden informatie ben ik gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

11.6 Jij vrijwaart Éclaire Designs voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Éclaire Designs is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die jij lijdt door een ingrijpen van Éclaire Designs in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

11.7 Jij onthoudt je ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is jou verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan je weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Éclaire Designs, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Ik zal je op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

11.8 Jij houdt je aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

11.9 Jij mag niet zonder toestemming van mij de door mij gegeven gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

11.10 Ik kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die jij mag gebruiken in het kader van de opdracht. Bij overschrijding van dit maximum mag ik een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

11.11 Jij geeft mij hierbij een onbeperkte licentie om alle door jou via de systemen van Éclaire Designs verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Éclaire Designs geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de nakoming van de Overeenkomst door Éclaire Designs. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor jouw rekening.

⇨ ARTIKEL 12 WEBSITEONTWIKKELING

12.1 Jij zorgt, volgens de door mij gegeven instructie, voor tijdige aanlevering van al het vooraf gevraagde materiaal.

12.2 Ik mag jouw website gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

12.3 Jij bent gehouden aan mijn instructies omtrent de voorbereiding en uitvoering van de opdracht op te volgen.

12.4 Jij zorgt dat er een lege webhosting omgeving ter beschikking staat, tenzij webhosting als dienst bij Éclaire Designs wordt afgenomen of anders is afgesproken.

12.5 Het door jouw aan mij geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij anders overeengekomen. Wanneer dit niet het geval is en ik extra tijd kwijt ben voor het bruikbaar maken van het materiaal, heb ik het recht om deze extra kosten bij jou in rekening te brengen.

12.6 Jij verklaart dat al het aan Éclaire Designs aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, of jij hebt toestemming van de rechthebbende(n) om het materiaal door Éclaire Designs te laten gebruiken bij het ontwikkelen van de website.

12.7 Ik ben niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een onderhoudsovereenkomst tussen ons is afgesloten.

12.8 Indien jij niet voor afgesproken tijd de benodigde gegevens aan mij verstrekt, heb ik het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeinede extra kosten bij jou in rekening te brengen.

12.9 Ik ben niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassingen of updates gemaakt door de ontwikkelaars van het WordPress contentmanagementsysteem (CMS), met als gevolg dat gegevens data en opmaak van de website en/of webwinkel verloren gaan.

12.10 Ook andere ongewenste gevolgen voortkomend uit onjuist onderhoud van de website of het slachtoffer worden van hacking kunnen niet op mij worden verhaald.

12.11 Jij ontvangt voorafgaand aan de definitieve oplevering een concept van de website. Jij hebt hierna het recht eenmaal (of zoals anders afgesproken) wijzigingen door te geven aan aan mij, tenzij anders is overeengekomen.

12.12 Je hebt na ontvangt van het concept zeven (7) kalenderdagen de tijd om wijzigingen door te geven als bedoeld in artikel 12.11 van deze Servicevoorwaarden. Zeven (7) kalenderdagen na oplevering van het/de concept/verzochte wijziging(en) wordt de website definitief opgeleverd.

⇨ ARTIKEL 13 ONDERHOUDSOVEREENKOMSTEN

13.1 Wanneer wij een onderhoudsovereenkomst afsluiten, kent deze een minimale looptijd van 1 jaar en wordt deze ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

13.2 In verband met maatwerk wordt er voor nadere voorwaarden omtrent onderhoudsovereenkomsten verwezen naar de van toepassing zijnde offerte en/of schriftelijke afspraken.

⇨ ARTIKEL 14 DOMEINNAMEN EN IP-ADRESSEN 

14.1 Indien de opdracht (mede) ertoe strekt dat ik voor jou zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt het in dit artikel bepaalde.

14.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Registries, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en Réseaux IP Européens (RIPE). Deze instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Ik vervul bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt goedgekeurd. Bijvoorbeeld, jij wilt ‘test.com‘ als domeinnaam, maar deze is al bezet, ben ik hier niet voor verantwoordelijk en wordt er aan jou verzocht een nieuwe domeinnaam aan te leveren.

14.3 Jij kan er alleen vanuit gaan dat de registratie is gelukt na een bevestiging e-mail van Éclaire Designs waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

14.5 Jij vrijwaart en houdt Éclaire Designs schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door jou.

14.6 Ik ben niet aansprakelijk voor het verliezen door jou van jouw recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een ander wordt aangevraagd en/of verkregen, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van mij.

14.7 Indien Éclaire Designs een domeinnaam op haar naam registreert namens jou, zal ik medewerking verlenen wanneeer jij deze domeinnaam wilt verhuizen, overdragen of opzegging.

14.8 Ik ga ervan uit dat jij en de Domeinnaamhouder hezelfde (rechts)persoon zijn. Indien jij en Domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt het in dit lid bepaalde, tenzij Domeinnaamhouder Éclaire Designs of een lokale contactpersoon van Éclaire Designs is ten behoeve van jou:

14.9 Jij verplicht je de Domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan artikel 14, lid 8, welke geldt voor Opdrachtgever;

14.10 Jij blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.

14.11 Jij dient je te houden aan alle registratievoorwaarden, bepalingen, en (geschillen)regelingen die Registries stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of het IP-adres. Je wordt verwezen naar domeinnaamvoorwaarden welke horen bij de desbetreffende Extensie op een overzichtspagina. De domeinnaamvoorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst.

14.12 Éclaire Designs heeft het recht de domeinnaam en/of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, of op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer jij aantoonbaar in gebreke blijft van de nakoming van de Overeenkomst. Dit is echter uitsluitend voor de duur dat jij in gebreke bent en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

14.13 In geval van ontbinding van de Overeenkomst door wanprestatie van jou heb ik het recht de domeinnaam en/of het IP-adres op te heffen.

14.14 Jij neemt kennis van de privacyverklaring van Éclaire Designs en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.

14.15 Wanneer op verzoek van jou gegevens uit de WHOIS zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat ik geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Wanneer op mij een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal ik deze verplichting altijd nakomen.

14.16 De aan jou ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Éclaire Designs en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van jou niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Éclaire Designs onder hetzelfde IP-adres opereren.

14.17 Éclaire Designs heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan jou toe te wijzen.

14.18 Jij geeft Éclaire Designs volledige machtiging en toestemming voor het maken van wijzigingen aan de domeinnaam waaronder de DNS-instellingen.

⇨ ARTIKEL 15 OVERIGE

15.1. Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien ik daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt – bij de zakelijke opdrachtgever – onder andere verstaan: ziekte bij Éclaire Designs, pandemie, epidemie, quarantainemaatregelen, overheidsmaatregelen, stakingen in het openbaar vervoer, diefstal, technische storingen, et cetera.

15.2. Op deze algemene voorwaarden en onze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

15.3. Is er een conflict ontstaan? Dan gaan we eerst samen aan de tafel zitten om tot een oplossing te zoeken. Mochten we er echt samen niet uitkomen, dan kunnen we naar de rechter. De bevoegde rechter in het arrondissement waar Éclaire Designs is gevestigd zal dan kennisnemen van ons geschil, of de volgens de wetbevoegde rechter wanneer jij een consument bent.

15.4. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijft de rest van de algemene voorwaarden gewoon in stand.

15.5. Ik behoud nadrukkelijk het eigendom op de te leveren zaken, totdat jij alle verplichtingen uit de overeenkomst bent nagekomen.